Sidhom-Printing-solutions

CEO: Sherif Sidhom

Sidhom-Printing-solutions

Our Financial Manager: Hanaa George

Sidhom-printing-solutions

Our Commercial Manager: Hany Mofreh

Sidhom-printing-solutions

Our Accounting Manager: Ahmed Mohamed

Sidhom-printing-solutions

Our HR: Nancy Shokery

Sidhom-printing-solutions

Our Logistics Head: Asmaa Ahmed